Üyelik

BoMoVu tüzüğü uyarınca, üye olmak isteyen herkes üyelik başvurusunda bulunabilir. En aşağıda tüzükteki üyelikle alakalı maddeleri bulabilirsiniz. BoMoVu üyesi olmak için BOMOVU Dernek Uyelik formunu doldurup, fotoğrafınız, kimlik fotokoposi ve ikametgahınızla birlikte bize iletmeniz yeterlidir.

İmzaladıktan sonra bize iletisim@bomovu.org adresimize veya formun altındaki adrese gönderebilirsiniz.

Kuruluşundan itibaren ve bügune kadar, BoMoVu üyelerinden aidat talep edilmez.

ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 7: – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve aşağıdaki koşullara haiz her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

GERÇEK KİŞİ AÇISINDAN

Fiil ehliyetine sahip olmak;

Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak;

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak;

Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak;

En az 2 (iki) Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş ve Yönetim Kurulu'nca üyeliğe kabul edilmiş olmak;

Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek

TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN

Türk yasalarına göre kurulmuş olmak;

Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak;

Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından Derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak;

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek Derneğe bildirilir.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 8: Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

ASIL ÜYE:

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek Tüzüğü'ne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernek'ten çıkan veya çıkarılan Üye, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Tüzel kişiler, ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarına haiz olması gerekmektedir. Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla 1 (bir) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak, tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır. Tüzel kişiler Üye oldukları andan itibaren Derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

ONURSAL ÜYE:

Türkiye'de derneğin amacına ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük katkıları olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından ve Yönetim Kurulu onayı ile seçilen fahri nitelikteki üyelerdir. Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 9: Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

ÜYELİĞE GİRİŞ
ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ
GERÇEK KİŞİ ASIL ÜYELER

Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve Tüzük'te belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az 2 (iki) Dernek üyesince de imzalanmış "Üyelik Başvuru" formunu doldurup, 4 (dört) adet resim, nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh senedi ile birlikte Dernek Genel Sekreteri'ne sunarlar.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine "Dernek Üye Defteri" ne kimliği işlenir ve "Üye Kimlik Belgesi" verilir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır.

TÜZEL KİŞİ ASIL ÜYELER

Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişiliğin Dernek Tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve Tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiğini belirten, en az 2 (iki) Dernek üyesince de imzalanmış "Üyelik Başvuru" formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin ikametgâhı, nüfus cüzdanı sureti ve 4 (dört) adet fotoğrafı Genel Sekreter'e sunulur.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir.

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine "Dernek Üye Defteri"ne işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır.

ONURSAL ÜYELİĞE GİRİŞ

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu halinde Yönetim Kurulu adı geçen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, başvuru sahibine yazı ile bildirir.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 10: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernek'ten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek'ten çıkan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 11: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

Özürsüz olarak üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek;

Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak;

Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak;

Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak;

İşbu Tüzük'ün 27. Maddesi'nde öngörülen sürede üyelik ödentisini ödememek;

Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek'ten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. Ayrıca çıkma/çıkarılma tarihine kadar doğmuş tüm dernek aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.